Právní ustanovení

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PPFREALHOLDING.COM, PPFREAL.COM, PPFREAL.RU („PODMÍNKY“)

Dříve než začnete užívat webové stránky ppfrealholding.com, ppfreal.com, ppfreal.ru (dále jen „Webové stránky“), přečtěte si pozorně tyto Podmínky. Tím, že vstoupíte na Webové stránky a/nebo je začnete užívat, projevujete souhlas s níže uvedenými Podmínkami. 

Webové stránky vlastní PPF Real Estate s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041, Česká republika (dále jen „PPF Real Estate“). Společnost PPF Real Estate si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstoupíte nebo je začnete užívat. Užíváním Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek, znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nemůžete využívat Webové stránky. Společnost PPF Real Estate výslovně odmítá jakékoliv vámi navržené podmínky, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami. Takovéto podmínky nejsou platné ani účinné.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 1. března 2011.

  • UŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost PPF Real Estate je vlastníkem veškerých autorských práv k Webovým stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Webových stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Webových stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností PPF Real Estate na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Je dovoleno zobrazovat Obsah Webových stránek na monitoru počítače či na displeji mobilního telefonu, tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a uchovávat tyto stránky v elektronickém formátu na disku či ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu, zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

S výjimkou případů výslovně uvedených výše je zakázána reprodukce, úprava či jakékoliv jiné komerční využití Obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF Real Estate je zakázáno zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě:

• Provádět další distribuci, přenos, reprodukci či opětovnou publikaci Obsahu (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archívu či podobné služby);
• Odstraňovat oznámení o autorských právech a ochranných známkách z kopií Obsahu pořízeného dle těchto Podmínek;
• Vytvářet databázi v elektronické nebo systematických manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu či jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti PPF Real Estate k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností PPF Real Estate na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Žádosti o publikaci či distribuci Obsahu je nutno adresovat na společnost PPF Real Estate: info@ppfreal.com.

Tímto berete na vědomí, že logo společnosti PPF Real Estate je duševním vlastnictvím a že bez předchozího písemného svolení společnosti PPF Real Estate s ním nesmíte nakládat ani jej jinak užívat.

  • OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Obsah je určen pouze pro obecné informování a obecné využití a není určen pro řešení konkrétních požadavků. Obsah nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení či ujednání ze strany společnosti PPF Real Estate a není určen ani zamýšlen k tomu, aby se o něj uživatelé opírali při rozhodování, realizaci (nebo naopak derealizaci) o svých investicích, rozhodování či jiných záležitostech. Jste plně zodpovědní za veškerá rizika plynoucí z užívání Webových stránek. Jakékoliv ujednání mezi vámi a třetí osobou na základě Obsahu Webových stránek, je na vaše výhradní riziko a odpovědnost. 

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost PPF Real Estate čerpá při tvorbě Obsahu, a vzhledem k povaze elektronické distribuce informací prostřednictvím internetu, neposkytuje společnost PPF Real Estate ohledně Webových stránek, jejich Obsahu, software či služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (souhrnně dále jen „Služby Webových stránek“), žádné záruky. Služby Webových stránek jsou výslovně poskytovány „jak stojí a leží“se všemi chybami a na základě momentální dostupnosti. V rámci povolení příslušnými právními předpisy společnost PPF Real Estate odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti, vhodnosti pro konkrétní účel, jakékoliv výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti či úplnosti Obsahu.

  • ODKAZY

Webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky v celosvětové počítačové síti, které provozují nezávislé třetí strany (dále jen „Webové stránky třetích osob“) buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Webových stránek třetí osoby byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost PPF Real Estate nenese odpovědnost za dostupnost propojených Webových stránek třetích osob a jejich obsahu, nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani nebude účastníkem žádné transakce se zbožím či službami dostupných z Webových stránek třetích osob ani za takové transakce nenese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky v celosvětové počítačové síti, které provozují společnosti ovládané společností PPF Real Estate, ovládající společnost PPF Real Estate, ovládané společně se společností PPF Real Estate či jinak spojenými se společností PPF Real Estate (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Webové stránky Přidružených společností“). Při návštěvě některé Webové stránky Přidružené společnosti byste se měli seznámit s jejími podmínkami užití. Pro vyloučení pochybností se zde uvádí, že společnost PPF Real Estate nenese odpovědnost za dostupnost či obsah Webových stránek Přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce se zbožím či službami dostupnými z Webových stránek Přidružených společností, ani za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

  • OSOBNÍ ÚDAJE A ŠÍŘENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytovat společnosti PPF Real Estate vaše osobní údaje ani elektronickou adresu.

Pokud však svou elektronickou adresu společnosti PPF Real Estate poskytnete, udílíte tím v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů souhlas s tím, (i) že společnost PPF Real Estate nebo Přidružené společnosti mohou tuto elektronickou adresu používat pro komunikaci s vámi a (ii) že vám společnost PPF Real Estate nebo Přidružené společnosti mohou v rámci elektronické komunikace mezi společností PPF Real Estate, Přidruženými společnostmi a vámi zasílat obchodní sdělení v podobě marketingových materiálů, pozvánek na semináře, obchodních novinek apod. (obsahujících informace o společnosti PPF Real Estate nebo o Přidružených společnostech). Společnost PPF Real Estate není odpovědná za uchovávání a zpracování vaší elektronické adresy Přidruženými společnostmi.

Na obchodní sdělení, resp. obsah těchto obchodních sdělení se v plném rozsahu uplatní tyto Podmínky.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@ppfreal.com.

  • PŘÍSPĚVKY

Část Webových stránek může obsahovat informace od třetích osob (dále jen „Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za to, že jejich materiál zařazený do Webových stránek není v rozporu s platnými právními předpisy. Společnost PPF Real Estate nenese odpovědnost za chyby či nepřesnosti v materiálech Přispěvatelů.

  • COOKIES

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání webových stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Webové stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost PPF Real Estate například sleduje celkový počet návštěvníků Webových stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Webových stránek.

  • PROHLÁŠENÍ O DOSTUPNOSTI

Společnost PPF Real Estate prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Společnost PPF Real Estate si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost PPF Real Estate případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

  • VOLBA PRÁVNÍHO ŘÁDU A JURISDIKCE

Užívání Webových stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Webových stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Webových stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

  • OBECNÁ USTANOVENÍ

Je zakázáno postupovat, dále licencovat či jakkoliv jinak převádět jakákoliv vaše práva podle těchto Podmínek.

Shledá-li příslušný soud, že některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku dle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.